Privacy

Privacyverklaring Praktijk Bloei op!

Oktober 2018

Praktijk Bloei op! gevestigd aan Nieuwe Vaart 1 B (3451 AH) te Vleuten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze Privacyverklaring legt Praktijk Bloei op! Uit hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens, dus welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden deze worden gebruikt en welke inzage en wijzigingsrechten u hebt.

Contact gegevens:

Marijne Noordenbos (remedial teacher)

Nieuwe Vaart 1B

3451 AH Vleuten

Praktijk Bloei op!

https://www.praktijk-bloei-op.nl

06-50445296

info@praktijk-bloei-op.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Bloei op! verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Praktijk Bloei op! verwerkt:

 • Voor- en achternaam ouders en van het kind dat u aanmeldt voor RT
 • Adres met postcode, telefoonnummer en emailadres
 • Geboortedatum van het kind dat u aanmeldt voor RT
 • Nationaliteit en spreektaal
 • Gezinssamenstelling waaronder broertjes en/of zusjes
 • School van uw kind dat u aanmeldt voor RT
 • Adres met postcode, telefoonnummer en emailadres van de contactpersoon van de school
 • Schoolverloop/groepsverloop van het kind dat u aanmeldt voor RT
 • Ontwikkelingsgegevens op het gebied van spraak-taal, sociaal-emotioneel, motorisch en cognitief
 • Medische gegevens indien noodzakelijk
 • Gegevens van schoolvorderingen
 • Beginniveau en te bereiken eindniveau van het vakgebied dat aangeboden wordt
 • Leerdoelen voor remedial teaching voor uw kind
 • Bereikte niveau na afloop van de remedial teaching.
 • Evaluatie van de RT en wat we gedaan hebben

Contactpersonen van de school

Via mijn toestemmingsformulier verwerkt Praktijk Bloei op! ook persoonsgegevens van contactpersonen van de school. Deze krijgt Praktijk Bloei op! van de ouders van een leerling. Dat zijn de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens gebruikt Praktijk Bloei op! om contact op te nemen met de school van de leerling en om een account aan te maken in de leeromgeving. Binnen deze omgeving vindt de communicatie met leerling, ouders en de leerkracht plaats.

Praktijk Bloei op! heeft een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken voor dit doeleinde, namelijk om de overeenkomst met de ouders van de leerling mogelijk te maken. Zonder deze gegevens kan ik geen remedial teaching bieden, geen onderzoek doen en/of geen adviezen leveren. Ik heb deze gegevens nodig om contact op te kunnen nemen met de school van de leerling. Ik heb daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en dit gerechtvaardigde belang. Wanneer ik de gegevens gebruik om een account voor je aan te maken binnen de leeromgeving Mijn Superkracht, vraag ik je hier toestemming voor.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Bloei op! verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Haar website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Praktijk Bloei op! Kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Derhalve raadt Praktijk Bloei op! ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Praktijk Bloei op! zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@praktijk-bloei-op.nl, dan verwijdert Praktijk Bloei op! deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Bloei op! verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De dienstverlening door Praktijk Bloei op!;
 • Om u van reactie te kunnen voorzien wanneer u het contactformulier invult.
 • Het versturen van informatie en/of goederen aan de leerling en ouders/verzorgers;
 • Facturatie;
 • Intern beheer; om de registratie en administratieve afhandeling van het intakegesprek en deelname van de klant aan een periode remedial teaching voor uw kind te registreren en administratief af te handelen.
 • Communicatie met de klant, de school in het kader van de RT van uw kind.
 • Verwerking van persoonsgegevens waartoe Praktijk Bloei op! wettelijk verplicht is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Bloei op! neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Bloei op!) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Bloei op! bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Praktijk Bloei op! hanteert een bewaartermijn van 7 jaar voor gegevens die fiscaal van belang zijn. Indien gegevens voor die bewaartermijn niet meer relevant zijn voor de dienstverlening, worden deze zo spoedig mogelijk binnen 1 jaar verwijderd. Daarnaast heb ik een bewaartermijn conform de beroepscode remedial teachers. De gegevens van de school, de groep van de leerling en de medische gegevens en gegevens over schoolvorderingen, moet Praktijk Bloei op! daarom 5 jaar bewaren na het einde van het begeleidingstraject. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting verwijderd. Gegevens die ik na het einde van het begeleidingstraject niet meer verplicht hoef te bewaren, verwijder ik direct.

Bewaartermijn voor gegevens van leerkrachten en/of andere betrokkenen binnen de leeromgeving van Mijn Superkracht:

 • Deze gegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject.
 • Na afloop van het begeleidingstraject van de laatste leerling gekoppeld aan deze contactpersoon, worden de gegevens van de contactpersoon binnen 30 dagen verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Bloei op! verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in de opdracht, sluit Praktijk Bloei op! een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Bloei op! blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Praktijk Bloei op! deelt de jouw gegevens met de volgende derden:

 • Mijn Superkracht online leeromgeving
 • Externe oefenwebsites voor leerlingen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Bloei op! gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Praktijk Bloei op! gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Praktijk Bloei op!  hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Bloei op! en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Praktijk Bloei op! een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@praktijk-bloei-op.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kan Praktijk Bloei op! vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Praktijk Bloei op! neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Praktijk Bloei op! via info@praktijk-bloei-op.nl.