Werkwijze

Intakegesprek

Na aanmelding via telefoon of email maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld om met elkaar kennis te maken en te bespreken wat voor hulp uw kind nodig heeft. De positieve en belemmerende factoren worden besproken, gegevens gedeeld (bijv. een rapport of toets gegevens van school) en er wordt besproken wat de gewenste begeleiding is voor uw kind.

Didactisch onderzoek

Naast de gegevens die besproken zijn tijdens de intake kan het nodig zijn om nog verder onderzoek te doen om een goed passend begeleidingsplan te kunnen opstellen. Dit kan bestaan uit een test, een gesprek met uw kind, contact met de school (na instemming) en evt. een observatie in de klas.

Begeleidingsplan

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek wordt een begeleidingsplan opgesteld. Hierin staat wat de beginsituatie van uw kind is, welke doelen we willen gaan bereiken en op welke manier we dat gaan doen. Dit begeleidingsplan wordt naar u gemaild en bij akkoord wordt er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

Begeleiding

De begeleiding kan plaatsvinden op de praktijk of op locatie. Als het op locatie is dan betekent dit dat de ouders zelf moeten afstemmen met de school of dit mogelijk is. De begeleiding vindt wekelijks plaats en duurt 45 minuten per keer, met uitzondering van schoolvakanties. Voor een goed resultaat is meestal een behandelperiode van 10 weken nodig.

Er zal tijdens de behandeling gebruik gemaakt worden van verschillende remediërende methodes, spelvormen en computerprogramma’s.

In overleg krijgt uw kind ook huiswerk mee. Via 'Mijn Superkracht' houden we contact met elkaar. Het beste resultaat van de begeleiding krijg je als we nauw samenwerken met de school. Zo kan er geen verwarring ontstaan over de manier van werken op school en tijdens de begeleiding. Met uw toestemming wordt de school op de hoogte gehouden van de begeleiding. Dit verloopt ook via 'Mijn Superkracht.'

Evaluatie

Na 10 weken vindt er een evaluatie van het begeleidingsplan plaats. Er kunnen dan testen afgenomen worden om de vooruitgang vast te stellen. Het resultaat van deze evaluatie wordt in het begeleidingsplan beschreven. Ouders krijgen de evaluatie via 'Mijn Superkracht.' Uiteraard wordt er dan gekeken of de begeleiding afgesloten kan worden of dat het nog verder doorgezet moet worden. Mocht er besloten worden door te gaan met de sessies dan is de evaluatie de start van een nieuw begeleidingsplan. Mochten er vragen zijn n.a.v. de evaluatie kunnen de ouders een evaluatiegesprek aanvragen.

Bij kinderen met bijvoorbeeld dyslexie (ernstige lees-spellingproblemen) of dyscalculie (ernstige reken-wiskundeproblemen) duurt de behandeling vaak langer. Ook dan worden begeleidingsplannen steeds voor 10 weken opgesteld en deels geëvalueerd.